Användarvillkor

Klicka här för intergritetspolicyn.

Allmänna villkor

 

1.  Allmänt

 

1.1.  Jimdo är en tjänst som tillhandahålls av Jimdo GmbH (härefter kallad Tjänsteleverantören). När du registrerar dig som en användare hos Jimdo, godkänner du (härefter kallad Jimdo-användare) dessa villkor (härefter kallade Allmänna villkor) som hänför sig till användningen av Jimdo.

 

1.2.  Tjänsterna som tillhandahålls är uteslutande avsedda för personer över 14 år. Om Jimdo-användaren driver en butik (se 2.1) är lägsta åldern 18 år.

 

1.3.  Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att komplettera, utvidga, förändra, upphöra med eller förbättra de erbjudna tjänsterna, särskilt där sådana åtgärder förbättrar den tekniska standarden hos tjänsterna eller bedöms som nödvändig för att förhindra missbruk. Sådana ändringar kan leda till förändringar i Jimdo-hemsidornas utseende. Tjänsteleverantören kommer endast att göra sådana ändringar om de är rimliga och acceptabla för Jimdo-användaren eller om implementeringen av dem krävs enligt lag.

 

1.4. Tjänsteleverantören kan dessutom, med Jimdo-användarens godkännande, göra ändringar i kontraktet med Jimdo-användaren såväl som i dessa allmänna villkor. Medgivande till ändringarna skall anses ha givits om Jimdo-användaren inte motsätter sig dessa inom en månad efter mottagandet av ändringsmeddelandet. I ändringsmeddelandet skall Tjänsteleverantören informera Jimdo-användaren om konsekvenserna av att denne inte lämnar in en invändning.

 

2. Kontraktets syfte, ändring i kontraktet

 

2.1. Jimdo tillhandahåller en online-tjänst vilken låter Jimdo-användaren skapa sin egen hemsida (här kallad Jimdo-hemsida). Tjänsten låter Jimdo-användaren anpassa designen av sin egen Jimdo-hemsida, skapa och sköta sajtens innehåll, och att driva en online-butik. Jimdo erbjuder olika versioner av denna tjänst: (a) en kostnadsfri Jimdo-hemsida (nedan kallad "JimdoFree") samt (b) mer omfattande versioner av Jimdo-hemsidor vilka är avgiftsbelagda (nedan kallade "JimdoPro" och "JimdoBusiness"). För en uppdaterad specifikation av dessa versioner, besök http://se.jimdo.com/priser/

 

2.2. Alla tjänster som tillhandahålls av Tjänsteleverantören utan kostnad kan avslutas när som helst. I detta fall är Jimdo-användaren inte berättigad till att kräva fortsättning av denna typ av tjänst.

 

2.3. Jimdo-användare av betalda Jimdo-paket (JimdoPro och JimdoBusiness) godkänner att fakturan för tjänsten skickas elektroniskt (via e-post). Fakturan är giltig utan underskrift.

 

2.4. I händelse av att JimdoFree-användaren inte loggar in på sin Jimdo-hemsida inom 180 dagar, kan Tjänsteleverantören radera denna Jimdo-hemsida och dess innehåll permanent och stänga av all tillgång till Jimdo för Jimdo-användaren.

 

2.5. JimdoFree-sidorna innehåller annonser. Jimdo-användaren får inte redigera, ta bort eller dölja annonserna.

 

2.6. Jimdo-hemsidor hos JimdoFree-användare publiceras under en under-domän (t.ex., www.användarnamn.jimdo.com). JimdoFree-användaren får inte omdirigera en extern domän till sin Jimdo-hemsida eller visa en Jimdo-hemsida på en extern webbplats (t.ex. integration via Frame eller Iframe).

 

2.7. Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att utnyttja tredje parts tjänster i tillhandahållandet av tjänster.

 

3. Personuppgifter

 

3.1 Jimdo-användaren bekräftar att alla personuppgifter som lämnas är sanningsenliga och fullständiga. Jimdo-användaren samtycker härmed till att Tjänsteleverantören registrerar och lagrar dessa uppgifter elektroniskt. Tjänsteleverantören kommer inte att överföra data till tredje part om inte Jimdo-användaren uttryckligen medger detta eller om inte överföringen är nödvändig för att uppfylla tjänsterna (till exempel, delning av data för domänregistrering hos domänregistratorn). Jimdo-användaren förbinder sig att hålla personuppgifterna aktuella. För att förhindra att obehöriga tredje parter missbrukar inloggningsuppgifterna, är Jimdo-användaren skyldig att behandla inloggningsuppgifterna konfidentiellt.

 

4. Kontraktstid och uppsägning, avslutning av tjänster, återbetalning av abonnemangsavgifter

 

4.1 Kostnadsfria Jimdo-hemsidor kan raderas av Jimdo-användaren när som helst och direkt på den aktuella Jimdo-hemsidan. För att göra detta behöver Jimdo-användaren bara logga in på Jimdo-hemsidan och gå till inställningar för att hitta funktionen Ta bort konto.

 

4.2 Om inte annat har stipulerats i abonnemangsbeskrivningen är löptiden för JimdoPro- och JimdoBusiness-kontrakt 12 månader, och förnyas för samma tidsperiod om inte Jimdo-användaren säger upp abonnemanget en månad innan prenumerationen löper ut. För uppsägning via e-post måste begäran om uppsägning skickas från den e-post-kontaktadress som registrerats för den aktuella Jimdo-hemsidan. Uppsägningsbegäran måste även innehålla det registrerade användarnamnet samt uppsägningsdatumet.

 

4.3. Tjänsteleverantören kan säga upp kontrakten med Jimdo-användaren ensidigt och utan angivande av skäl, men med minst en månads uppsägningstid. I detta fall skall Tjänsteleverantören återbetala de avgifter som betalats av Jimdo-användaren i förskott, i proportion till den återstående tiden. Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att säga upp kontraktet utan förvarning i händelse av att Jimdo-användaren underlåter att fullgöra sina kontraktsmässiga åtaganden (se avsnitt 5). Dessutom kan brott mot kontraktsmässiga plikter leda till civilrättslig eller kriminalrättslig åtgärd. I detta fall kommer inte förskottsbetalda avgifter i proportion till den återstående tiden att återbetalas.

 

4.4. Tjänsteleverantören förbehåller sig dessutom rätten att ta bort Jimdo-hemsidan och spärra Jimdo-användarens tillgång till den om avgifterna inte betalats. I detta fall kommer Tjänsteleverantören att informera Jimdo-användaren i enlighet därmed. I detta fall är Tjänsteleverantören dessutom berättigad att radera ("STÄNGA") Jimdo-användarens domän(er). Genom att godkänna dessa villkor medger Jimdo-användaren uttryckligen att Jimdo har rätt till denna typ av uppsägning.

 

4.5. Uppsägning av tilläggstjänster utöver JimdoPro eller JimdoBusiness kommer inte att påverka det övergripande kontraktsförhållandet.

 

4.6. Vid uppsägning av kontraktsförhållandet har Tjänsteleverantören inget åtagande att utföra kontraktsmässigt överenskomna tjänster. Följaktligen kan leverantören radera Jimdo-användarens data på servern, inklusive e-post i Jimdo-användarens brevlådor. Överföring av data relaterad till Jimdo-användarens Jimdo-hemsida till en tredje parts server kommer inte att vara möjlig. Det är därför Jimdo-användarens eget ansvar att förvara och säkerhetsspara informationen vid lämpliga tillfällen. Tjänsteleverantören kan utöver detta, vid uppsägning av kontraktet, låta den relevanta organisationen för tilldelningen av domännamn radera (STÄNGA) dem av Jimdo-användarens domäner, vilka inte har överförts till en ny leverantör.

 

5. Jimdo-användarens allmänna skyldigheter

 

5.1. Jimdo-användaren är ansvarig för allt innehåll som tillhandahålls eller lagras av denne på sin Jimdo-hemsida. Tjänsteleverantören har ingen skyldighet att inspektera Jimdo-användarens Jimdo-hemsidor med hänsyn till brott mot lagen.

 

5.2. Jimdo-användaren är ansvarig för efterlevnaden av alla lagar inom sin egen jurisdiktion samt Förbundsrepubliken Tysklands förordningar. Detta gäller även uttryckligen alla ytterligare juridiska förordningar beträffande driften av en butik.

 

5.3. Jimdo-användaren åtar sig att inte vidta åtgärder som kan utgöra intrång på eller bryta mot tredje parts rättigheter (inklusive dennes personliga rättigheter) i användandet av Jimdo-tjänsterna.

 

5.4. Jimdo-användaren åtar sig att inte tillhandahålla innehåll som är förbjudet i lag eller bryter mot god sed (i synnerhet pornografiskt, rasistiskt, främlingsfientligt, extremistiskt eller annat klandervärt innehåll) eller som kan inkräkta på tredje parts rättigheter (i synnerhet varumärken, rätten till ett namn samt upphovsrättigheter). Dessutom åtar sig Jimdo-användaren att inte använda en Jimdo-hemsida för spamming-ändamål eller JimdoFree-sajter för "linkbuilding"-aktiviteter. I händelse av krav p.g.a. illegalt innehåll som användaren har placerat på en Jimdo-hemsida, instämmer användaren i att gottgöra och hålla Jimdo fritt från anspråk eller krav. Jimdo-användaren instämmer också i att bistå Jimdo på alla sätt vad gäller respons på och försvar mot sådana anspråk.

 

5.5. Jimdo-användaren åtar sig att inte skapa direktlänkar från andra webbplatser till nedladdningar på dennes Jimdo-hemsida.

 

5.6. Jimdo-användaren åtar sig att följa alla juridiska krav hänförliga till tillhandahållande av kontaktuppgifter, och motsvarande lagstiftning i användarlandet.

 

5.7. Jimdo-användaren har ett åtagande att regelbundet säkerhetsspara alla datafiler och mjukvaruinställningar vederbörande har tillgång till. Jimdo-användaren är alltid skyldig att vidta lämpliga åtgärder för säkerhetssparande innan vederbörande gör ändringar på sin Jimdo-hemsida och, under förutsättning att Tjänsteleverantören har meddelat Jimdo-användaren i god tid, innan underhållsarbeten utförs av Tjänsteleverantören. Säkerhetssparade kopior får under inga omständigheter sparas på Jimdos servrar.

 

5.8. Jimdo-användaren är förbjuden att skicka stora antal e-brev med samma innehåll utan mottagarens medgivande (spam) via Tjänsteleverantörens system eller servrar.

 

5.9. Jimdo-användaren skall uteslutande använda de designalternativ som tillhandahålls av Jimdo för hans/hennes Jimdo-hemsida. Jimdo-användaren är uttryckligen förbjuden att lagra sin Jimdo-hemsida och överföra den till, eller använda den på, en extern server.

 

6. Registrering av domännamn, uppsägning av domännamn och byte av registrator

 

6.1. Vissa av tjänstepaketen inkluderar tillhandahållande av ett eller flera domännamn. Avseende anskaffandet och/eller upprätthållandet av domäner agerar Tjänsteleverantören endast som representant mellan Jimdo-användaren och organisationen som ansvarar för namntilldelningen (registratorn). Toppnivådomäner (t.ex. .COM, .US) hanteras huvudsakligen av ett stort antal olika organisationer, oftast på riksnivå. Var och en av dessa organisationer har sina allmänna villkor som hänför sig till registreringen och skötseln av domännamn. Registreringsvillkoren hos den relevanta domänregistratorn gäller därför som komplement till dessa villkor; t.ex. gäller DENIC e.G:s (registrerat kooperativ) villkor och utgör del av kontraktet vid DE-domännamnsregistrering. Den tilldelande organisationens allmänna villkor gäller följaktligen på samma sätt. På begäran skickar Tjänsteleverantören ett exemplar av dessa villkor till Jimdo-användaren. De kan alternativt erhållas online från respektive tilldelande organisation.

 

6.2. Jimdo-användaren är i synnerhet ansvarig för att tillhandahålla korrekta och fullständiga uppgifter beträffande domännamnsinnehavaren (den registrerade) och den administrativa kontakten (admin-C) vid registreringen av domännamn. Den tekniska kontakten är alltid Jimdo GmbH. Oavsett de relevanta registreringsvillkoren måste sådana uppgifter innefatta domäninnehavarens namn, en fysisk postadress (postboxar och anonyma adresser är inte tillåtna), en giltig e-postadress och telefonnummer. Om dessa uppgifter ändras måste Jimdo-användaren omedelbart informera Tjänsteleverantören om denna ändring genom en uppdatering online.

 

6.3. Vid utformandet av kontraktet skall Tjänsteleverantören göra möjligheten att registrera det önskade domännamnet hos den ansvariga registratorn tillgänglig. Tjänsteleverantören kan skjuta upp aktiveringen av domännamnet tills betalning av de överenskomna avgifterna för registreringen har mottagits. Tjänsteleverantören kan inte påverka tilldelningen av domännamnet hos den relevanta organisationen. Tjänsteleverantören kan inte heller garantera att de begärda domännamnen kommer att tilldelas till Jimdo-användaren och/eller att tilldelade domännamn är fria från tredje parts rättigheter och kan inte heller garantera deras fortsatta existens. All information som givits av Tjänsteleverantören beträffande tillgängligheten av ett domännamn är baserad på data som tillhandahållits av tredje part och avser den tidpunkt då informationen begärdes. Domänen kommer inte att anses tilldelad före registreringen av domänen i Jimdo-användarens namn och dess införande i registratorns databas.

 

6.4. Före ansökan om domännamn skall Jimdo-användaren kontrollera att domännamnet inte bryter mot någon tredje parts rättigheter eller strider mot befintlig lagstiftning. Jimdo-användaren bekräftar att han/hon har uppfyllt detta åtagande och att det inte fanns någon indikation på något sådant intrång eller överträdelse vid denna kontroll.

 

6.5. Ändringar i det begärda domännamnet efter registreringen hos den relevanta registratorn är uteslutna. I händelse att, under den tid som behövs för att föra fram begäran om domännamnet till registratorn, domännamnet redan har tilldelats annorstädes, är Jimdo-användaren berättigad att välja ett annat domännamn. Detta gäller inte i händelse av byte av leverantörer om den tidigare leverantören avböjer detta. I sådant fall skall Jimdo-användaren göra de arrangemang som krävs för frisläppandet av domännamnet från den tidigare leverantören eller ansöka om ytterligare domännamn hos Tjänsteleverantören mot en tilläggsavgift. Om vissa domännamn har sagts upp av Jimdo-användaren eller p.g.a. bindande beslut i namntvister, är Jimdo-användaren inte berättigad till ett gratis ersättningsdomännamn.

 

6.6. Som föremål för dessa Allmänna villkor och den relevanta tilldelande organisationens villkor, kan Jimdo-användaren genom Tjänsteleverantören överföra alla domännamn till en annan registrator under förutsättning att den nya registratorn erbjuder motsvarande toppnivådomännamn (t.ex. .COM, .DE) och, om omständigheterna så kräver samt baserat på tekniska förutsättningar, stöder byte av registrator. Kontraktet om tjänsten förblir opåverkat vid ett sådant leverantörsbyte. Jimdo-användaren måste emellertid ge meddelande om uppsägning. Alla förklaringar avseende domännamn, och i synnerhet vid uppsägning av domännamn, byte av registrator samt radering av ett domännamn, måste ske skriftligen. Om Tjänsteleverantören, endera p.g.a. att Jimdo-användaren eller den nya registratorn inte vidtagit åtgärder i tid eller p.g.a. att förutsättningarna för ändringen inte har uppfyllts, inte skulle kunna bevilja bytet av registrator (överföring av domänen) till Jimdo-användarens nya registrator, är Tjänsteleverantören uttryckligen berättigad att få den uppsagda domänen raderad (STÄNGD) av den tilldelande organisationen efter att uppsägningstiden har löpt ut. Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att endast tillåta domänöverföringar om Jimdo-användaren har betalat alla oomtvistade fordringar från leverantören.

 

6.7. Jimdo-användaren måste omedelbart meddela Tjänsteleverantören om han/hon skulle förlora rätten till ett domännamn registrerat å hans/hennes vägnar.

 

7. Störningar i tjänsten

 

7.1. Tjänsteleverantören skall alltid sträva efter att säkerställa att tjänsterna är tillgängliga och fungerar som de skall. Jimdo-användaren bekräftar emellertid, att p.g.a. tekniska skäl såväl som p.g.a. Tjänsteleverantörens beroende av externa faktorer som t.ex. telekommunikationer, kan oavbruten tillgänglighet till individuella Jimdo-hemsidor inte garanteras. Jimdo-användaren kan därför inte göra anspråk på kontinuerlig tillgång till Jimdo-hemsidor. Begränsad tillgänglighet av temporär karaktär utgör ingen grund för garantianspråk, inte heller en rätt till extraordinär uppsägning. Utöver de möjliga tillgångsbegränsningarna p.g.a. omständigheter bortom Tjänsteleverantörens kontroll, förbehåller sig Tjänsteleverantören också rätten att förelägga temporära och/eller fullständiga begränsningar, i synnerhet då en Jimdo-hemsida är temporärt deaktiverad i syfte att installera tekniska förbättringar eller eliminera fel och defekter, etc.

 

7.2. För att kunna säkra felfri drift av Jimdo-hemsidornas redigeringsfunktion krävs ett antal systemkrav. En förteckning över dessa krav finns tillgänglig här. Tjänsteleverantören är inte ansvarig för störningar orsakade av andra systemkonfigurationer.

 

8. Ansvar

 

8.1. Tjänsteleverantören är inte ansvarig för Jimdo-användarens dataförlust eller för tredje parts oauktoriserade tillgång till personliga användaruppgifter (t.ex. hackers).

 

8.2. Tjänsteleverantören kan inte heller hållas ansvarig för tredje parts felaktiga användning av data och uppgifter som gjorts tillgängliga för dem av Jimdo-användaren själv.

 

8.3. Tjänsteleverantören skall inte hållas ansvarig för aktiviteter eller innehåll som lagts upp av Jimdo-användare.

 

8.4. Tjänsteleverantören kan inte hållas ansvarig för inkomstbortfall eller andra skador som uppstått genom funktionsfel eller otillgänglighet hos Jimdo-systemen. Med undantag för skada till liv och lem samt skada på hälsa, är Jimdo GmbH inte ansvarigt för skadeståndskrav. Detta undantag gäller inte skador som orsakats av grov vårdslöshet av Jimdo GmbH eller avsiktlig eller grov vårdslöshet hos Jimdo GmbH:s juridiska representanter eller ombud.

 

8.5. Allt ansvar för Tjänsteleverantörens och anslutna leverantörers vidkommande skall begränsas till ett belopp motsvarande en årlig användaravgift.

 

9. Dataskydd

 

9.1. Tjänsteleverantören samlar in, behandlar och använder personuppgifter beträffande Jimdo-användare. För ytterligare information beträffande Tjänsteleverantörens databehandling och dataskyddspolicies, se vår integritetspolicy.

 

9.2. Jimdo-användaren är medveten om det faktum att, tekniskt sett, Tjänsteleverantören kan se alla data som lagrats på Jimdos server och att det finns en teoretisk möjlighet att en oauktoriserad tredje part kan få tillgång till Jimdo-användarens data när data överförs över internet.

 

10. Uppsägningspolicy

 

10.1 Du har rätt till uppsägning. Läs mer i vår uppsägningspolicy.

 

Europeiska Unionen har en plattform för tvister online. Var medveten om att vi för närvarande inte deltar i alternativet med en plattform för lösande av tvister online

 

11. Avslutande bestämmelser

 

11.1. I händelse av att en enskild bestämmelse i detta kontrakt är eller blir ogiltig, förblir återstående bestämmelser opåverkade. Så som krävs enl. 33 paragr. 1 i den tyska förbundsrepublikens dataskyddslag (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) samt paragr. 4 i den tyska teletjänst-dataskyddsförordningen (Teledienst Datenschutz-Verordnung), meddelas härmed att Jimdo-användares data kommer att databehandlas i maskinläsligt format.

 

11.2. Dessa Allmänna villkor och kontraktet skall styras av Förbundsrepubliken Tysklands lag. Detta skall också gälla i händelse av att Jimdo-användaren registrerar sig från ett annat land. Platsen för jurisdiktion är den ort där Tjänsteleverantörens kontor är registrerat.

 

(Senast uppdaterad: 4 oktober, 2010)

 

Vi har sparat den gamla versionen av våra allmänna villkor från 1 december, 2006 här.